Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Zajrzyj w to miejsce po więcej informacji o nocie księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Należy zaznaczyć, iż taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu należności mogą być krótkotrwałe kłopoty finansowe lub zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]