$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Dożynki parafialne w Kuczkowie to tradycja znana od lat. W 2014 roku wykonanie wieńca dożynkowego przypadło mieszkańcom Woli Kuczkowskiej. Starostami dożynek zostali wybrani Pani Urszula Kołdon i Pan ...
Od 18 lipca do 18 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Secemin pokój 5A w godzinach urzędowania wyłożony jest do publicznego wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania ...
11 sierpnia każdego roku przez gminę Secemin przechodzi piesza pielgrzymka kielecka na Jasną Górę. W bieżącym roku 2 tysiące pątników skorzystało z obiadu w Seceminie i Brzozowej. Od lat w sposób ...
Szanowni Państwo, Urząd Gminy chce pytać mieszkańców o sprawy dla nich ważne, czyli prowadzić konsultacje społeczne.W przypadku opracowywania planów oraz podejmowania decyzji w kwestiach ważnych dla ...
Informuję, że do dnia 12 września 2014r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Seceminie ul. Struga 2 można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników. Pomoc w formie ...
                {AG rootFolder="/images/stories/ag/" thumbWidth="470" thumbHeight="400" thumbAutoSize="height" arrange="priority" ...
W dniach 2-3 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW SECEMIN" zorganizowało i przeprowadziło w ramach projektu „Żyj zdrowo na sportowo – cykl wydarzeń sportowo ...
             
Dożynki parafialne w Kuczkowie to tradycja znana od lat. W 2014 roku wykonanie wieńca dożynkowego przypadło mieszkańcom Woli Kuczkowskiej. Starostami dożynek zostali wybrani Pani Urszula Kołdon i Pan Grzegorz Sitkowski, wieniec wykonały panie z koła gospodyń wiejskich Wola Kuczkowska. Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Sołeckiej Grzegorza Kaczmarskiego zaangażowali się druhowie z OSP Wola Kuczkowska, którzy zadbali o sprawny przebieg uroczystości dożynkowych. Zespół ludowy „Złoty Kłos" z Secemina dał piękną oprawę liturgiczną w kościele podczas Mszy Świętej celebrowanej przez Ks. Proboszcza Stanisława Nowaka, a następnie zaśpiewał piękne pieśni dożynkowe w remizie w Woli Kuczkowskiej. Komendant OSP Mariusz Adamczyk, prezes Bogusław Pośpiech, członkowie zarządu oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich zadbali o to aby w remizie wszyscy zaproszeni goście czuli się jak w gronie rodzinnym. W śród zaproszonych gości byli m.in.: Wójt Sławomir Krzysztofik, Przewodniczący Rady Gminy Roman Marciniak, Starosta Powiatu Włowszowskiego Zbigniew Matyśkiewicz. Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w zorganizowaniu tej piękniej inicjatywy prezesowi zarządu okręgowej spółdzielni mleczarskiej "Rokitnianka", Staroście Powiatu Włoszczowskiego, Wójtowi Gminy Secemin, Sołtysowi Wola Kuczkowska oraz przewodniczącemu rady sołeckiej Wola Kuczkowska. {joomplucat:288 limit=40|columns=3}
         
           
Od 18 lipca do 18 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Secemin pokój 5A w godzinach urzędowania wyłożony jest do publicznego wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Secemin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Dnia 11 sierpnia b.r. zorganizowana została dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w sporządzonym projekcie „Studium" dla gminy Secemin. Wykonawca -GARD- Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. arch. Anna Woźnicka zaprezentowałamateriały: • związane ze stanem istniejącym, czyli diagnozę aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dającą rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju,• określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez gminę. Budowę Studium, 1. Część określająca uwarunkowania (w formie tekstowej i graficznej),2. Część tekstowa zawierająca ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,3. Rysunek studium, przedstawiający w formie graficznej ustalenia z pkt. 2,4. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy i inni zainteresowani studium, którzy wnieśli cenne spostrzeżenia i uwagi. {joomplucat:287 limit=40|columns=3}
           
11 sierpnia każdego roku przez gminę Secemin przechodzi piesza pielgrzymka kielecka na Jasną Górę. W bieżącym roku 2 tysiące pątników skorzystało z obiadu w Seceminie i Brzozowej. Od lat w sposób zorganizowany pielgrzymów podejmowały: OSP, Zespół Szkół, Przedszkole i Karczma „Stodoła" w Seceminie oraz sołectwo Brzozowa w budynku miejscowej OSP. Ponadto wiele rodzin podejmowało na poczęstunku od kilkunastu do kilkudziesięciu gości.Na rogatkach Secemina pielgrzymów na czele z ks. bp. Marianem Florczykiem przywitali ks. kanonik Paweł Stolarczyk i wójt Sławomir Krzysztofik, którzy przeszli z pielgrzymami 2 kilometry.Pątników innych pielgrzymek podejmowali gościnnie również mieszkańcy Żelisławic i Wałkonów Dolnych   {joomplucat:286 limit=60|columns=3}
Szanowni Państwo, Urząd Gminy chce pytać mieszkańców o sprawy dla nich ważne, czyli prowadzić konsultacje społeczne.W przypadku opracowywania planów oraz podejmowania decyzji w kwestiach ważnych dla gminy i jej mieszkańców, warto pytać mieszkańców gminy o zdanie, przedyskutować wątpliwości, by potem podjąć decyzje w oparciu o ich opinie.W poniższej ankiecie pytamy Państwa o to, jaki sposób konsultowania ważnych dla mieszkańców kwestii byłby Państwa zdaniem najlepszy. I dlatego też prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.   {surveyforce id=1}
Informuję, że do dnia 12 września 2014r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Seceminie ul. Struga 2 można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje: 1) Uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto2) Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne.3) Uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośl. umysłowym w st. umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty bez względu na dochód Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Seceminie ul. Struga 2, pokój nr 5, tel.34/3556081. - Wniosek o podręczniki - Wniosek o podręczniki - uczeń niepełnosprawny
                {AG rootFolder="/images/stories/ag/" thumbWidth="470" thumbHeight="400" thumbAutoSize="height" arrange="priority" backgroundColor="ffffff" foregroundColor="808080" highliteColor="fea804" frame_width="800" frame_height="600" newImageTag="0" newImageTag_days="7" paginUse="1" paginImagesPerGallery="40" albumUse="1" showSignature="0" plainTextCaptions="0" ignoreError="1" ignoreAllError="1" template="classic" popupEngine="slimbox"}dozynki_2014{/AG}
W dniach 2-3 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW SECEMIN" zorganizowało i przeprowadziło w ramach projektu „Żyj zdrowo na sportowo – cykl wydarzeń sportowo rekreacyjnych", dwa duże turnieje które rozegrane zostały na stadionie sportowym w Seceminie.Warto nadmienić że na realizację tego projektu, stowarzyszenie pozyskało dotację ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego /ŚBRR-PROW - Program Leader/ w kwocie 9.854,00 zł – łączna wartość projektu 12.400,00 zł. Ze środków dotacji zostaną zrealizowane przez SSPS „Zryw Secemin", cztery turnieje sportowe oraz rajd rowerowy w miesiącu sierpniu oraz wrześniu.W rozegranym w minioną sobotę I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar im. Jana Zawady wzięło udział 121 zawodników z terenu powiatu włoszczowskiego, częstochowskiego oraz zawierciańskiego. Zawodom przyglądała się licznie zgromadzona publiczność. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał p. Sławomir Krzysztofik – Wójt Gminy Secemin, który powitał zgromadzonych zawodników i publiczność, a następnie przybliżył zgromadzonym biografię Jana Zawady, patrona Szkoły Podstawowej w Seceminie. Po całym dniu zaciętej rywalizacji wyłoniono trzy najlepsze drużyny. Mecze rozgrywano w systemie /2 x 10 minut/. Zwycięstwo odniosła drużyna z Aleksandrowa, która w finałowym spotkaniu pokonała drużynę z Żelisławic. W meczu o trzecie miejsce zwycięstwo odniosła drużyna UKS-u Talent Szczekociny, która pokonała drużynę gospodarzy, ZRYW-u Secemin. W zawodach wzięły udział także drużyny: Konieczna, Kuczkowa, Zrywu Secemin II, Lelowa, Włoszczowy oraz Drużykowy.Na tym emocje sportowe w Seceminie jednak w miniony weekend nie skończyły się, bo już w niedzielę do rywalizacji w I Turnieju Piłki Plażowej o Puchar im. Piotra Szafrańca stanęło najlepszy 16 par z naszego regionu. Początek rywalizacji zainaugurował Prezes SSPS „Zryw Secemin" przybliżając postać pierwszego właściciela Secemina – Piotra Szafrańca. Zawody prowadziła para sędziowska Polskiego Związku Piłki Siatkowej z Częstochowy. Turniej siatkówki plażowej rozgrywany był systemem brazylijskim, czyli do dwóch porażek. W wyniku przeprowadzonych zawodów wyłoniono trzy najlepsze drużyny. Pierwsze miejsce po zaciętym finale, obfitującym w zwroty akcji, zajęła para Nowak Damian, Zawalski Mateusz ze Szczekocin. Ich wyższość w dniu zawodów musiała uznać para reprezentująca SSPS „Zryw Secemin" Karol Sikorski, Banyś Tomasz. Trzecie miejsce w zawodach zajęła para z Włoszczowy, Mateusz Jędrych, Jakub Synowski.Oba turnieje stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym, wzięła w nich udział niespotykana dotąd liczba zawodników. Nie było by to możliwe dzięki pełnemu zaangażowaniu i wkładowi pracy wolontariuszy, członków stowarzyszenia którym w tym miejscu składamy serdeczne podziękowania. PrezesStowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW SECEMIN"Grzegorz Pietrala {joomplucat:285 limit=40|columns=3}
             
             
Czyste

13°C

Secemin

Czyste

Wilgotność: 94%

Wiatr: 4.83 km/h

  • 23 Sie 2014

    Mostly Sunny 23°C 12°C

  • 24 Sie 2014

    Rain 17°C 8°C

Dodano 10/08/2014, 00:34 przez admin
bezplatne-konsultacje-na-temat-pozyskania-dotacji-z-funduszy-europejskich            
Dodano 05/08/2014, 06:52 przez admin
gmina-secemin-jedna-z-dziesieciu-gmin-najlepiej-rozwijajacych-sie-w-wojewodztwie-swietokrzyskim
Dodano 03/08/2014, 02:41 przez admin
1-sierpnia-wszyscy-jestesmy-warszawiakamiMieszkańcy Gminy Secemin w tym dniu oddali hołd Powstańcom Warszawskim.Jeszcze w lipcu ukazała się na stornie internetowej gminy, na profilu FB oraz na...
Dodano 31/07/2014, 23:00 przez admin
70-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego
Dodano 30/07/2014, 06:14 przez admin
piknik-integracyjny-kluczewsko            
Dodano 29/07/2014, 06:25 przez admin
promesa-odbudowa-drogi-gminnej-wola-kuczkowska-cegielnia-dabieW dniu 28 lipca 2014roku Sekretarz Gminy Secemin Paweł Ruksza w zastępstwie Wójta Gminy miał przyjemności odebrać promesę na dodatkowe środki w wysokości...
Dodano 28/07/2014, 07:17 przez admin
i-turniej-pilki-plazowej-o-puchar-im-piotra-szafranca            
Dodano 28/07/2014, 07:12 przez admin
i-turniej-pilki-noznej-o-puchar-im-jana-zawady            
Dodano 24/07/2014, 08:28 przez admin
bezplatne-badania-mammograficzne-2014              
Dodano 23/07/2014, 07:49 przez admin
wyznaczanie-obszarow-z-ograniczeniami-naturalnymi-onw

gazetka gminna 2

 

rynek 2

tydzien sportu

jak zalatwic sprawe

smieci

szkolenia
rolnik      

tablica ogloszen

zielona linia 19524

ikonka azbest

       ostatnio komentowane


Nasza Gmina na portalach społecznościowych:

youtube   nk   facebook